[1]
Y. Steinert, “SCHOLARSHIP IN MEDICAL EDUCATION”, Intern J Educ H, vol. 1, no. 1, pp. 3–4, Nov. 2017, doi: 10.17267/2594-7907ijhe.v1i1.1657.